Informacje prawne

Warunki korzystania

Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania, Corak zwany dalej jako autor, zapewnia użytkownikom witryny, i usługi dostępne na miejscu, a także, sposób, w którym użytkownik ma dostęp do witryny i korzysta z usługi.
Każde połączenie z witryną internetową wymaga akceptacji tych warunków.
Dla użytkownika, samo wejście do witryny autora pod następującym adresem URL www.corak.pl oznacza akceptację wszystkich warunków opisanych poniżej.

Własność Intelektualna

Powielanie, nawet w części nie może być wykonane z tej strony bez zgody autora.

Hiperłącza

Witryna corak.fr może zawierać odnośniki do innych stron w Internecie. Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści i związane z tym niebezpieczeńśtwa stron zewnętrznych. Można umieszczać link do strony corak.pl na zewnętrznych stronach bez autoryzacji, jednak corak.pl zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia linku, który uzna za niezgodny z polityką strony corak.pl

Odpowiedzialność autora

Informacje i / lub materiały na tej stronie i / lub stronach dostępnych za pośrednictwem tej strony internetowej są wiarygodne.
Jednak takie informacje i / lub dokumenty mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne.
Autor zastrzega sobie prawo do ich poprawiania.
Zaleca się sprawdzenie dokładności i przydatności informacji i / lub dokumentów dostępnych na tej stronie.
Informacje i / lub dokumenty dostępne na tej stronie mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. W szczególności mogą one zostać zaktualizowane w między czasie kiedy są one pobierane i bez wiedza autora.
Wykorzystanie informacji i / lub dokumentów dostępnych na tej stronie znajduje się pod pełną i wyłączną odpowiedzialność użytkownika, który przejmuje wszystkie jego konsekwencje, bez zrzucania winy na Autora.
AUTOR w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody dowolnego rodzaju wynikające z interpretacji lub stosowania informacji i / lub dokumentów dostępnych na tej stronie.

Dostęp do strony

Autor stara się zapewnić dostęp do witryny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przypadków siły wyższej lub zdarzenia poza kontrolą autora, z zastrzeżeniem wszelkich konserwacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i usług.
Dlatego, autor nie może zagwarantować dostępności serwisu i / lub usług, niezawodność transmisji oraz wydajności strony. Nie jest przewidziana pomoc techniczna dla użytkowników, ani drogą elektroniczną ani telefoniczną.
Autor nie jest odpowiedzialny za niemożności dostępu do tej strony internetowej i / lub korzystania z usług.
Ponadto wydawca może być zmuszony do wyłączenia witryny lub jakichkolwiekuUsług w dowolnym czasie bez uprzedzenia, a wszystko to bez jakiegokolwiek prawa do rekompensaty. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wydawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy oraz konsekwencje, jakie mogą wyniknąć dla użytkownika lub osób trzecich.

Zmiana warunków korzystania

Autor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie bez uprzedzenia, niniejsze warunki użytkowania, w celu dostosowania ich do serwisu i / lub jego funkcjonowania.

Zasady korzystania z Internetu

Użytkownik zobowiązuje się do praw i ograniczeń związanych z Internetem, a przede wszystkim uznaje, że:
Autor nie ponosi odpowiedzialności za usługi dostępne za pośrednictwem internetu i nie ma żadnej kontroli po obu charakteru i cech wszelkich danych przekazywanych za pośrednictwem jego centrum serwera.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane krążące w Internecie nie są chronione, zwłaszcza przed możliwymi zagrożeniami. Obecność logo Corak ustanawia domniemanie ważności. Przekazywanie informacji  wrażliwych lub poufnych przez użytkownika jest wykonywane na własne ryzyko.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane krążące w internecie są regulowana w zakresie użycia lub być chronione przez prawa własności.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie danych, zapytania i transfery w Internecie.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wydawca nie ma kontroli nad treściami, które są dostępne w Internecie

Prawo właściwe

Zarówno ten serwis i warunki jego stosowania są regulowane przepisami prawa polskiego, niezależnie od miejsca użytkowania. W przypadku jakiegokolwiek sporu, a po niepowodzeniu wszystkich prób polubownego rozwiązania, sądy polskie są właściwe do rozstrzygnięcia sprawy.
W przypadku pytań dotyczących niniejszych warunków użytkowania, prosimy pisać na adres:

Corak Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 340, 05-092 Łomianki.